Skolens vedtægter

 

Vedtægter for foreningen DOF Paarup Aftenskole

 

§1                 Navn og hjemsted

§1.1              Foreningens navn er DOF Paarup Aftenskole

§1.2              Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune

§1.3              Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund og uafhængig af enhver

                      partipolitisk interesse

 

§2                 Formål

§2.1              Foreningens formål er, at videreføre og udvikle folkeoplysningen i hele dens bredde gennem almennyttig folkeoplysende voksenundervisning samt kultu-

                      relle og debatskabende arrangementer

                      Aftenskolevirksomheden finder sted i henhold til lov om folkeoplysning

§2.2              Foreningen ønsker:

                     

- på baggrund af den enkelte kursusdeltagers erfaringer og forudsætninger at

                      medvirke til vedkommendes personlige og faglige udvikling

 

- at medvirke til at fjerne uligheder, der måtte være fremkommet på grundlag

af kursusdeltagerens manglende deltagelse i uddannelsesprocesser og sam-

fundsliv på et tidligere tidspunkt i livet

 

- at fremme kursusdeltagerens evne til en selvstændig forståelse af samtids-

problemer og til aktivt engagement i en demokratisk samfundsudvikling

 

- at fremme forståelsen og sammenhængen mellem mennesket og det fysis-

ke, kulturelle, sociale, økonomiske og miljømæssige råderum

 

§3                 Medlemskreds

§3.1              Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner over 18 år, der

                      kan gå ind for foreningens formål

§3.2              Foreningen indkaldes minimum  én gang årligt

 

§4                 Årsmøde

§4.1              Årsmødet er foreningens højeste myndighed

§4.2              Ordinært årsmøde afholdes én gang årligt i maj måned

                      Indkaldelse sker pr. brev eller mail med mindst tre ugers varsel – og med angivelse af

                      dagsorden

§4.3              Møde- og stemmeberettigede på årsmødet er ethvert medlem, der senest en

                      måned inden årsmødets afholdelse er behørigt indmeldt

                      Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

§4.4              Personer, der er inhabile i henhold til Folkeoplysningsloven, kan ikke vælges

til bestyrelsen

§4.5              Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende pukter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Skolelederens beretning
  5. Regnskabsaflæggelse
  6. Godkendelse af budget
  7. Indkomne forslag
  8. Fremtidig virksomhed
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  10. Valg af suppleanter
  11. Valg af revisionsfirma
  12. Eventuelt

§4.6              Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet samt forslag til nye bestyrelses-

                      medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før årsmødet

                      Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hæn-

                      de senest tre måneder før årsmødet

 

§5                 Ekstraordinært årsmøde

§5.1              Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt,

                      og skal afholdes når mindst to tredjedele af medlemmerne fremsætter skrift-

                      ligt begrundet anmodning om det overfor formanden

                      Det ekstraordinære årsmøde afholdes senest fire uger efter modtagelsen af

                      anmodningen

§5.2              Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret

                      dagsorden

 

§6                 Bestyrelsen

§6.1              Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af syv medlemmer, heraf én

                      deltagerrepræsentant

                      De fem bestyrelsesmedlemmer vælges af årsmødet for en to-årig periode,

                      således at der i ulige år vælges tre medlemmer og i lige år to medlemmer

                      Deltagerrepræsentanten vælges for ét år blandt deltagerne i foreningens

                      undervisningsaktivitet. Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved

                      det konstituerende møde efter årsmødet – og udtræder umiddelbart efter det

                      følgende ordinære årsmøde

                     

§6.2              Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning,

                      nærværende vedtægter og årsmødets beslutninger

§6.3              Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet – eller senest 14 dage

                      efter nyvalg til bestyrelsen

§6.4              Formanden indkalder til bestyrelsesmøder

§6.5              Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmed-

                      lemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt

                      flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

§6.6              Bestyrelsen er ansvarlig overfor kommunalbestyrelsen for anvendelse af

                      modtagne tilskud, anviste lokaler og for regnskab og dokumentation af

                      virksomheden – herunder en årsberetning

                      Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden

§6.7              Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler

 

§7                 Daglig ledelse

                      Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrel-

                      sen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår

 

§8                 Økonomi, regnskab og revision

§8.1              Foreningens regnskabsår følger kalenderåret

§8.2              Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regn-

                      skabsskik

§8.3              Regnskabet revideres af et eksternt revisionsfirma

 

§9                 Tegningsregler og hæftelse

§9.1              Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved formandens forfald tegnes bestyrelsen                       af næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer

                      Ved optagelse af lån samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af

                      den samlede bestyrelse

§9.2              For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens for-

                      mue

                      Bestyrelsens medlemmer hæfter kun personligt for tilskud (som foreningen

                      har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven) i tilfælde hvor der opstår

                      krav om tilbagebetaling – hvis medlemmerne har handlet forsætligt eller uagt-

                      somt

 

§10               Eksklusion

                      Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens

                      begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens

                      formålsparagraf

 

§11               Opløsning

§11.1            Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødte

                      medlemmer stemmer for et forslag om ophør – på to af hinanden følgende

                      årsmøder med mindst fire ugers mellemrum

§11.2            Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et tilsvarende undervisnings-

                      og/eller folkeoplysningsområde

 

§12               Vedtægtsdatering

 

                      Således vedtaget på foreningens årsmøde 12. maj 2015

 

                       

                        

dof